Bądź biegły w prawie!

Bądź biegły w prawie !

Pamiętaj, że jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji odnośnie poruszanych tematów lub ich większego wyjaśnienia, ponieważ publikowane treści są dla Ciebie niezrozumiałe albo szukasz odpowiedzi w innych sprawach – to nie wahaj się komentować i zadawać pytania. W ten sposób pomożemy też innym.


Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą może ustanowić prokurenta.

Od 30.04.2018 r. obowiązuje znowelizowany przepis art 109(1) k.c., który ostatecznie rozwiązał dotychczasowe spory w kwestii czy przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG może ustanowić prokurenta. Teraz już bezwzględnie może. Co to w praktyce oznacza? Otóż ułatwia to prowadzenie jednoosobowej firmy, gdyż z chwilą udzielenia prokury (czyli tzw. pełnomocnictwa handlowego) – prokurent z mocy ustawy dysponuje upoważnieniem od przedsiębiorcy do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nie ma więc konieczności wskazywania do jakich konkretnych czynności jest on upoważniony. Co ważne, prokura nie wygasa w razie śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz w razie utraty przez niego zdolności do czynności prawnych (czyli zdolności do samodzielnego składania oświadczeń woli np. zawarcia umowy). Tym samym prokura zabezpiecza firmę przed sytuacją, gdy z różnych przyczyn przedsiębiorca nie może prowadzić swojego przedsiębiorstwa. Jest to więc bardzo szerokie uprawnienie do działania, za wyjątkiem: zbycia przedsiębiorstwa, dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz zbywania i obciążania nieruchomości – w tych wypadkach wymagane jest pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.


Skuteczne potrącenie wierzytelności w procesie sądowym.

Oświadczenie o potrąceniu może być złożone i odebrane także przez pełnomocnika procesowego, ale ustawowy zakres umocowania pełnomocnika, określony w art. 91 k.p.c., nie uprawnia go jednak do złożenia materialnoprawnego oświadczenia o potrąceniu, ani do odebrania takiego oświadczenia. Wprawdzie można przyjąć domniemanie, iż pełnomocnik procesowy może podejmować czynności materialnoprawne korzystne dla reprezentowanej strony, to jednak umocowania takiego nie można domniemywać po stronie pełnomocnika odbiorcy. Co to w praktyce oznacza? Jeśli strony procesu ustanowiły pełnomocników, a w toku sprawy sądowej jeden z pełnomocników złożył oświadczenie o potrąceniu wierzytelności swojego klienta z wierzytelnością przeciwnika, to musi dysponować upoważnieniem do złożenia oświadczenia o potrąceniu, a ponadto jeśli składa takie oświadczenie pełnomocnikowi przeciwnika, to musi mieć pewność, że i on dysponuje umocowaniem do odbioru takiego oświadczenia w imieniu klienta. W przeciwnym razie potrącenie nie odnosi skutku prawnego.

Nowość w procesie cywilnym – zeznania na piśmie.

Świadek w cywilnym procesie sądowym może złożyć zeznania także na piśmie, jednak pod warunkiem zgody sądu. Tekst zeznania należy przesłać w wyznaczonym przez sąd terminie oraz podpisać treść przyrzeczenia. To duże ułatwienie w wielu sytuacjach życiowych.