Bądź biegły w prawie!

Przed Sądem

Bądź biegły w prawie!


Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą może już ustanowić prokurenta.

Od 30.04.2018 r. obowiązuje nowy przepis art 109(1) k.c., który ostatecznie rozwiązał dotychczasowe spory w kwestii czy tylko np. spółka prawa handlowego może ustanowić prokurenta czy też taką możliwość ma również przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG. W praktyce ułatwia to prowadzenie jednoosobowej firmy, gdyż prokurent z mocy ustawy dysponuje umocowaniem do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jest to więc bardzo szerokie uprawnienie do działania, za wyjątkiem: zbycia przedsiębiorstwa, dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz zbywania i obciążania nieruchomości – w tych wypadkach wymagane jest pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.